Android监听APK安装卸载完成事件
本文由 小茗同学 发表于 2016-09-09 浏览(9659)
最后修改 2017-03-20 标签:android apk app 安装 install 卸载 监听

概述

采用广播方式监听,可以纯代码方式,也可以采用代码+XML配置方式。下面分别就2种方法作介绍。

说明:本人安卓初学者,不保证代码一定没问题。

XML配置方式

首先在AndroidManifest.xml中定义广播:

<receiver android:name=".ApkInstallReceiver" android:label="@string/app_name">
	<intent-filter>
		<action android:name="android.intent.action.PACKAGE_ADDED" />
		<action android:name="android.intent.action.PACKAGE_REMOVED" />
		<action android:name="android.intent.action.PACKAGE_REPLACED" />
		<action android:name="android.intent.action.PACKAGE_CHANGED" />
		<action android:name="android.intent.action.PACKAGE_RESTARTED" />
		<data android:scheme="package" />
	</intent-filter>
</receiver>

然后再看ApkInstallReceiver:

public class ApkInstallReceiver extends BroadcastReceiver
{
	@Override
	public void onReceive(Context context, Intent intent)
	{
		String packageName = intent.getData().getSchemeSpecificPart();
		String action = intent.getAction();
		String type = null;
		if(Intent.ACTION_PACKAGE_ADDED.equals(action)) type = "added"; // 安装成功
		else if(Intent.ACTION_PACKAGE_REMOVED.equals(action)) type = "removed"; // 卸载成功
		else if(Intent.ACTION_PACKAGE_REPLACED.equals(action)) type = "replaced"; // 替换成功
		else if(Intent.ACTION_PACKAGE_CHANGED.equals(action)) type = "changed"; // 应用被更改
		else if(Intent.ACTION_PACKAGE_RESTARTED.equals(action)) type = "restarted"; // 应用重启

		if(type != null) Log.i("info", "type:"+type+",packageName:"+packageName);
	}
}

比较简单。

纯代码方式

先单独写一个类似工具类(当然也可以直接写在Activity里面):

public class ApkInstallListener
{
	private Activity context;
	public ApkInstallListener(){}
	public ApkInstallListenerUtil(Activity context)
	{
		this.context = context;
	}

	BroadcastReceiver installListener = new BroadcastReceiver()
	{
		@Override
		public void onReceive(Context context, Intent intent)
		{
			String packageName = intent.getData().getSchemeSpecificPart();
			String action = intent.getAction();
			String type = null;
			if(Intent.ACTION_PACKAGE_ADDED.equals(action)) type = "added"; // 安装成功
			else if(Intent.ACTION_PACKAGE_REMOVED.equals(action)) type = "removed"; // 卸载成功
			else if(Intent.ACTION_PACKAGE_REPLACED.equals(action)) type = "replaced"; // 替换成功
			else if(Intent.ACTION_PACKAGE_CHANGED.equals(action)) type = "changed"; // 应用被更改
			else if(Intent.ACTION_PACKAGE_RESTARTED.equals(action)) type = "restarted"; // 应用重启

			if(type != null) Log.i("info", "type:"+type+",packageName:"+packageName);
		}
	};

	public void register()
	{
		IntentFilter intentFilter = new IntentFilter(Intent.ACTION_MEDIA_MOUNTED);
		intentFilter.addAction(Intent.ACTION_PACKAGE_ADDED);
		intentFilter.addAction(Intent.ACTION_PACKAGE_REMOVED);
		intentFilter.addAction(Intent.ACTION_PACKAGE_REPLACED);
		intentFilter.addAction(Intent.ACTION_PACKAGE_CHANGED);
		intentFilter.addAction(Intent.ACTION_PACKAGE_RESTARTED);
		intentFilter.addDataScheme("package");
		context.registerReceiver(installListener, intentFilter);
	}

	public void unregister()
	{
		context.unregisterReceiver(installListener);
	}
}

然后在Activity的onCreateonPause里面分别调用注册和释放方法即可,需要特别注意的是一定不要忘了调用释放方法,否则会出现线程问题:

public class TestActivity extends Activity
{
	// 省略其它代码
	ApkInstallListener apkInstallListener;

	@Override
	protected void onCreate()
	{
		// 省略其它代码
		apkInstallListener = new ApkInstallListener(this);
		apkInstallListener.register(); // 注册apk事件监听
	}
	@Override
	protected void onPause()
	{
		// 省略其它代码
		if(apkInstallListener != null) apkInstallListener.unregister(); // 释放apk事件监听
	}
}